+34 93 460 19 52 - +34 93 388 06 93 tafalla@tafallalimpiezas.com

Buidatge i anulació de fosses sèptiques

Fosses sèptiques

Una fossa sèptica té per objecte el tractament primari de les aigües residuals domèstiques. Es tracta d’una forma senzilla i barata de tractar les aigües residuals i està indicada (preferentment) per a zones rurals o residències situades en paratges aïllats. Les fosses sèptiques solen ser ser uns pous rectangulars amb una paret intermitja amb forats que actua de filtre de la brutícia fent que la part espessa quedi a un costat i el líquid ja filtrat surti a l’altra part de la fossa i d’aquí a l’embornal general pel tub de sortida.

Fosas sépticas - limpieza y eliminación en Barcelona
Vaciado y limpieza de fosas sépticas en Barcelona
Limpieza de fosas sépticas
Limpieza y anulación de fosas sépticas

Eliminació o anulació de fosses sèptiques

El sistema de fosses sèptiques és un mètode de tractament d’aigües obsolet. Antigament es construïen moltes perquè les lleis no permetien l’evacuació de residus espessos a l’embornal, d’aquesta forma quedava a la fossa, havent-se de buidar cada cert temps. L’aconsellable i el que es fa actualment, és l’anul·lació de les mateixes, canalitzant els tubs que entren en la fossa en un sol tub de PVC portant-lo cap a la sortida general col·locant un sifó de PVC el mes proper al carrer, aquest sifó evita l’entrada de males olors, l’entrada de gas en cas de fugida al carrer i l’entrada de rosegadors amb el problema que aquests comportarien. Aquesta anul·lació de fosses sèptiques es pot fer per fora o per dins de la mateixa. Per fora enfonsant el sostre de la fossa i després de connectar els tubs emplenar el buit de la fossa. Si es fa per dins, sempre que les circumstàncies ho permetin, queda la fossa buida i neta una vegada connectats els tubs.

Neteja o buidatge de fosses sèptiques

Absorbim amb el camió el contingut de la fossa sèptica, tant la part espessa com la líquida, rentant amb abundant aigua a pressió totes les parets, sòl i sostre de la fossa. Aquesta neteja de fosses sèptiques es fa a través de tapa d’inspecció o registre que tingui la fossa; de no tenir, nosaltres obrim la fossa amb un martell elèctric. En els casos en els quals la fossa sèptica no sigui visible o simplement no se sap on està, nosaltres la localitzem amb la mànega del camió o bé amb l’ajuda de la càmera d’inspecció i/o amb la sonda i el localizador.

Limpieza de fosas sépticas